Στο πλαίσιο της διαρκούς εξειδίκευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, το Ελληνικό
Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας «Άθυρμα» και το Κέντρο
Ψυχοθεραπείας μέσα από την Τέχνη «Connective Drama», οργανώνουν από κοινού
πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εποπτών στη Δημιουργική Εποπτεία βασισμένο στα πρότυπα
αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να κάνουν αίτηση έμπειροι επαγγελματίες υγείας,
θεραπευτές μέσα από την Τέχνη (δραματοθεραπευτές, χοροθεραπευτές, εικαστικοί
θεραπευτές, μουσικοθεραπευτές), παιγνιοθεραπευτές και ψυχοθεραπευτές
οποιασδήποτε κατεύθυνσης που επιθυμούν να αναπτύξουν, να εξελίξουν ή και να
ενισχύσουν τον εποπτικό τους ρόλο.

Βασικές αρχές του προγράμματος εξειδίκευσης στη Δημιουργική Εποπτεία:
• Η εποπτεία είναι μία διαλογική πολυεπίπεδη διαδικασία και η εποπτική
πρακτική απαιτεί την καλλιέργεια υψηλού επιπέδου αναστοχαστικής
λειτουργίας. Ο επόπτης καλείται να παρέχει υποστήριξη και ποιοτική επίβλεψη
των περιστατικών του εποπτευόμενου.

• Οι θεωρίες της εποπτείας που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται σε συστημικές
και ψυχοδυναμικές αρχές.

• Βασικός πυλώνας της εξειδίκευσης είναι η διερεύνηση των εποπτικών
ερωτημάτων με παιγνιώδη διάθεση, αξιοποιώντας τη φαντασία ,το παιχνίδι, τις
εικόνες, τα σύμβολα, τη μεταφορά και άλλες δημιουργικές διαδικασίες της
Τέχνης, έτσι ώστε να γίνουν ορατές οι πολλαπλές πιθανότητες διερεύνησης
ερωτημάτων και απαντήσεων.

• Η χρήση της λογικής, της φαντασίας, της δημιουργικότητας οδηγεί στην
αρμονική συνεργασία του αριστερού και το δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου
και συμβάλλει στην ευέλικτη επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
• Η εξειδίκευση έχει στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες επόπτες γνωστικά
εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες
δεξιότητες και να κατανοηθούν σχεσιακές και δημιουργικές δυναμικές.
• Ο δημιουργικός επόπτης καλείται να διευρύνει την αντίληψη για τον ρόλο του,
χρησιμοποιώντας δημιουργικά και αυθεντικά τον εαυτό του.
• Η συνεργασία επόπτη εποπτευόμενου εξυπηρετεί τις ανάγκες του
θεραπευόμενου – πελάτη (client centered supervision).

Διάρκεια προγράμματος:
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και είναι συνολικής διάρκειας 195 ωρών (οκτώ
ενότητες). Στις ώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι 50 ώρες που αφορούν την
εποπτεία, το tutorial, τις αξιολογήσεις, τη μελέτη και τις γραπτές εργασίες. Θα γίνεται
ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα 10:00-17:00. Η διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων
είναι στα πρότυπα των αντίστοιχων προγραμμάτων εποπτείας στην Μ. Βρετανία.
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Πιστοποίηση Εξειδίκευσης Εποπτείας.

Προϋποθέσεις εγγραφής:
Οι ενδιαφερόμενοι θεραπευτές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας και να
έχουν εμπειρία εποπτείας οι ίδιοι.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης:
Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης είναι
Σάββατο, 30/09/23.
Ακολουθούν ατομικές συνεντεύξεις, κατόπιν επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους.
Το κόστος της συνέντευξης είναι 100 ευρώ το οποίο αφαιρείται από το συνολικό ποσό
του προγράμματος.
Κόστος προγράμματος:
1200 € + ΦΠΑ. Το ποσό μπορεί να κατανεμηθεί σε 3 δόσεις

Οι ημερομηνίες του κύκλου εξειδίκευσης είναι οι εξής:
04 & 05/11/2023 10:00 – 17:00
02 & 03/12/2023 10:00 – 17:00
20 & 21/01/2024 10:00 – 17:00
03 & 04/02/2024 10:00 – 17:00
02 & 03/03/2024 10:00 – 17:00
20 & 21/04/2024 10:00 – 17:00
18 & 19/05/2024 10:00 – 17:00
15 & 16/06/2024 10:00 – 17:00

Χώρος διεξαγωγής:
Το πρόγραμμα εξειδίκευσης θα γίνεται στους χώρους των κέντρων Άθυρμα και
Connective Drama.
Οι συνοντιστές του προγράμματος:
Πέτρος Βαγιακάκος
Βίκυ Ζέρβα-Σπανού
Φώφη Τριγάζη
Λία Ζωγράφου
Πληροφορίες :
Άθυρμα Connective Drama
Τηλ. 210 6921162 Τηλ. 210 6125433
6936726500
info@playtherapy.gr
info@dramatherapy.com.gr
connectivedrama@gmail.com
fofitri@yahoo.com